YAZIM KURALLARI

ÇALIŞMA SUNUMU
GENEL KURALLAR


ÇALIŞMA SUNUMU
Yazı, basılı dört nüsha, iki takım şekil/ fotoğraf ve çalışmanın elektronik ortamda kaydedildiği bir disket / CD ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilir.

Prof. Dr. Nevzat Bilgin, Editör Yardımcısı
Taşkent Caddesi, N0: 77 Kat 2,
Bahçelievler, Ankara, 06490
Telefon : (312) 222 23 25 veya (312) 212 73 93
Faks : (312) 215 08 35
E-posta : dtydergisi@baskent-ank.edu.tr

Elektronik kopya, kağıda basılı kopyanın tıpkısı olmalıdır. Başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş yazılar kabul edilmeyecektir.

Yazarın bilgisi ve onayı dahilinde editor, editoryel değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Her yazı başvurusunda "Yazarların Onayı" formu, yazarlar tarafından imzalanmış olarak ekte sunulmalıdır.

GENEL KURALLAR
Her başvuru Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Komisyonun belirlediği kurallar dahilinde hazırlanmalıdır (BMJ 1998; 296: 401-5).

Metin Şekli: Sola dayalı yazılmalıdır. Kelimeler ve cümleler arasında sadece bir boşluk bırakılmalıdır. Aynı paragraf içinde, satır sonunda "Enter" tuşuna basmadan yazı işlemcisinin otomatik satır atlama özelliği kullanılmalıdır.

Yazı hazırlanırken yazı işlemcisi "hecelere bölme" seçeneği kapalı tutulmalı, hiç bir kelime hecelere bölünmemelidir. Başlıklar ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Yazı, A4 boyutundaki kağıtların sadece ön yüzüne, çift satır aralıkla, üstten ve yanlardan 3cm mesafede, Times New Roman yazı stili ile, 12 punto büyüklüğünde yazdırılmalıdır.

Sayfalar başlık sayfası 1 olmak üzere, sırası ile numaralanmalıdır. Sayfa numaraları sağ üst köşeye konmalıdır. Disketteki versiyon, orjinal basılı kopyanın tıpkısı olmalıdır.

Derginin dili Türkçe’dir. Yazarlar, kısa, anlaşılır bir dil kullanmalı ve kesin bilgiler sunmalıdır. Kullanılan deyim ve kelimelerden karşılığı olanlar için Türkçeleri tercih edilmelidir (abdomen – karın, postoperatif – ameliyat sonrası, sekonder – ikincil, gastrik – mide gibi). Sadece yabancı yazarlardan İngilizce yazı kabul edilmektedir. İngilizce yazılarda Türkçe özet olmadığı taktirde Editörlük bunu hazırlayacaktır. Türkçe yazılarda da İngilizce özet gerekmektedir, İngilizce özeti olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Her bölüm yeni bir sayfa ile başlamalı ve sırası ile şu bölümler bulunmalıdır: Başlık Sayfası, Türkçe Özet, İngilizce Özet, Giriş (başlıksız), Materyal ve Metod, Sonuçlar, Tartışma, Kaynaklar, Tablo ve Şekiller (herbiri ayrı bir sayfada), ve Şekil Alt Yazıları.

Başlık sayfası: Bu sayfada çalışmayı tanımlayan, en çok 200 harften oluşmuş bir başlık bulunmalıdır. Başlıkta yer alan bağlaçlar hariç tüm sözcükler büyük harfle başlayıp küçük harf ile devam etmelidir. Yazarların isimleri (en çok 10 yazar) ve görev yerleri sıralanmalıdır. Eğer yazarlar farklı bölüm veya merkezlerde çalışıyorsa isimlerinin sonuna üst simge ile Arabik numaralar konmalı ve isim listesi altında, bölüm ve merkezlerin önüne konan aynı numaralarla eşlenmelidir. İletişim kurulacak yazarın adı, yazışma adresi, faks numarası ve elektronik posta adresi belirtilmeli, basılı dergi hangi yazara iletilecekse adı ve adresi yazılmalıdır. Çalışma için alınan destek veya maddi katkı varsa bu sayfada belirtilmelidir.

Türkçe Özet: Üç yüz kelimeyi geçmemeli ve şu alt başlıkları içermelidir: Amaç, Materyal ve Metod, Sonuçlar, Yorum. Standart olmayan kısaltmalar, kaynaklar ve dipnot kullanılmamalıdır. Başlık sayfasında olmayan beş anahtar kelime Türkçe özet sayfasında yer almalıdır.

İngilizce Özet: İngilizce gramer kurallarına uygun hazırlanmalı, 300 kelimeyi geçmemeli ve aşağıdaki alt başlıkları içermelidir: İngilizce Başlık, Amaç (Objective), Materyal ve metod (Materials and methods), Sonuçlar (Results), Yorum (Conclusion). Standart olmayan kısaltmalar, kaynaklar ve dipnot kullanılmamalıdır. Beş İngilizce anahtar kelime (Keywords) İngilizce özet sayfasında yer almalıdır.

Ana metin: Orjinal makalelerde metin İngilizce Özet sayfasını takip etmeli ve bölümleri içermelidir: Giriş, Materyal ve Metod, Sonuçlar ve Tartışma.

Giriş, bir başlık olmadan başlamalı, ilgili konunun anafikrini özetlemelidir.

Materyal ve Metod bölümünde uygulanan tüm protokoller, deneysel ve prospektif klinik çalışmalarda uygulama merkezi etik komitesinin çalışma öncesi onayının alındığı ve çalışmanın 1975 Helsinki Deklerasyonu doğrultusunda yapıldığı belirtilmelidir. Aynı şekilde çalışmaya dahil edilmiş tüm hastalardan veya velilerinden yazılı onay alındığı da bu kısımda belirtilmelidir. Bahsetmek gerektiğinde hasta isimlerinin baş harfi ile değil verilen numaralarla yazıda geçmelidir. Uygulanan ilaçların sadece jenerik isimleri kullanılmalıdır. İlaç ve enstrümanların üretici firma adları ve adresleri parentez içinde belirtilmelidir. Uygulanan yöntem diğer araştırmacılar tarafından aynen uygulanabilecek şekilde ayrıntısı ile açıklanmalıdır. Hayvan deneylerinde, çalışmanın yapıldığı merkezin Hayvan Hakları Düzenleme Komitesi tarafından kabul edilmiş olduğu, ve / veya uygulanan tüm yöntemlerin "National Institues of Health"in 1985’de yeniden düzenleyerek yayınladığı "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" kurallarına uyduğu belirtilmelidir.

Yazarlar yaptıkları yanlış bildirimden veya yukarıdaki kuralların tamamına uymamaktan kendileri sorumludur.

Metin Kuralları: Orjinal makalelerde sayfa sınırlaması yoktur ancak yazarlar olabildiğince kısa hazırlamalıdır. Olgu sunumlarında metin (İngilizce Özet, Şekil, Tablo, Kaynaklar ve Şekil alt Yazıları hariç) 1500 kelimeyi geçmemeli, olguyu veya uygulanan metodu tanımlayan şekil sayısı üçten fazla olmamalıdır.

Kaynaklar: Verilen kaynaklar parantez içinde Arabik numaralarla gösterilmelidir. Numaralandırma çalışma içinde görüldüğü sıraya göre yapılmalıdır. Dergi kaynaklarda Index Medicus stilini kabul etmiştir. Dergi isimleri Index Medicus’un her yıl Ocakta basılan sayısındaki kısaltmalara uygun olmalıdır. Yayınlanmamış çalışma ve bilgiler kaynak olarak kabul edilmez. "Baskıda" olarak gösterilen kaynaklar, makale editöre gönderildiğinde yayınlanmak üzere kabul edilmiş olmalıdır. Yazar kaynakların doğruluğundan kendi sorumludur.

Dergiden kaynak gösterirken en çok 7 yazar ismi yazılır, yediden fazla yazarlı çalışmalarda altıncı yazardan sonra et al. kısaltması kullanılır.

Dergi makaleleri için aşağıdaki kaynak gösterme şekli kullanılmalıdır :
Lewis W, Lewis D, Skinner M, Simms RW, Jones LA, Cohen AS, et al. Orthotopic liver transplantation for familial amyloidotic polyneuropathy. Clin Transplantation 1994; 8: 107- 110

Kitap bölümleri için aşağıdaki kaynak gösterme şekli kullanılmalıdır:
Benson MD. Amyloidosis. In: Sciner CR, Beaudet AK, Sly WS, Valle D, eds. The metabolic and molecular basis of inherited disease. New York, McGraw-Hill; 1995, p 4159

Kitabın tümü için aşağıdaki kaynak gösterme şekli kullanılmalıdır:
Sabiston DC (ed.). Textbook of Surgery 14th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1991

Kısaltmalar: Dergide ölçüm birimleri dışında kısaltma kullanım kuralları şöyledir: Yazı içinde üçten fazla tekrarlanmayan terimler için kısaltma kullanılamaz. Kısaltma kullanılacağı zaman önce açık şekilde yazılır ve hemen takibinde parentez içinde kısaltma belirtilir, daha sonra yazının kalan kısmında bu kısaltma kullanılır. Tablo ve şekillerde kullanılan kısaltmalar tablo ve şekillerin hemen altında dipnot olarak belirtilmelidir. Daha ayrıntılı tıbbi kısaltmalar için "CBE Style Manual, Fifth Edition (Bethesda, MD: Council of Biology Editors, 1983)" dikkate alınmalıdır.

Ölçüm birimleri: Tüm ölçümler SI birimleri olarak verilmeli, isteniyorsa geleneksel birimler parentez içinde eklenmelidir. Isı, Celsius (ºC) cinsinden belirtilmelidir.

Tablolar: Her tablo ayrı bir sayfada ve çift aralıkla yazılmış kısa başlığı ile sunulmalıdır. Tablo içindeki metin çift aralıkla yazılmalıdır. Tablolar, fotoğraf gibi gönderilmemelidir. Tablolar kendini açıklar nitelikte olmalı, metni tekrarlamamalı, desteklemelidir. Her tablo metin içindeki geçiş sırasına göre Arabik olarak numaralandırılmalı ve "tablo" kelimesini takiben gösterilmelidir (Tablo 1, Tablo 2 gibi). Tablo başlığı, kolon başlıkları ve tablonun sonuna birer yatay çizgi konmalı, dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Dipnotlar için uygun işaretler seçilmelidir (örn, *, +, ++, **). Her tablonun dipnotunda tabloda kullanılan standart kısaltmaların açıklaması ve varsa değişkenlerin standart sapması ve standart hatası gibi istatistiksel değerleri verilmelidir. Eğer tablo yayınlanmış başka bir çalışmadan alınmış ise orjinal yazarından, yazılı onay alınmış olmalı ve bu konudaki açık bilgi dipnotta ya da ayrı bir alt yazıda ek olarak verilmelidir.

Şekiller: İki tam takım halinde gönderilmelidir. Orjinal elle çizilmiş şekil gönderilmemelidir. Şekiller metinde geçiş sırasına gore numaralndırılmalıdır. Herbirinin arkasına bir etikete yazılı olarak şu bilgiler yapıştırılmalıdır: şekil numarası, şekil kısım numarası (eğer birden fazla parçadan oluşmuş ise), yön belirleyicisi (alt, üst gibi) ve iletişim kurulacak yazarın adı. Bu bilgiler tel zımba, ataç veya iğne ile tutturulmamalıdır.

Şekiller siyah-beyaz lazer yazdırıcı çıktısı veya net çekilmiş ve parlak kağıda basılmış fotoğraf şeklinde gönderilmelidir. Elle çizilmiş veya daktilo ile yazılmış materyal kabul edilmeyecektir. Şekiller ve üzerindeki yazılar, küçültüldüğünde bile anlaşılabilecek büyüklükte olmalıdır. Şekiller tek (8cm) veya çift (16cm) kolona sığdırılacaktır. Şekiller 8x13cm’den küçük ve 20x25cm’den büyük olmamalıdır.

Fotomikrografilerin tek (8 cm) veya çift (16 cm) kolon genişliğinde küçültülmeden basılacak büyüklükte gönderilmesi gerekmektedir. Her fotomikrografide büyütme miktarı belirtilmiş olmalıdır.

Editör, gönderilen renkli resimlerin ancak bu şekilde anlamlı olduğuna karar verirse renkli basılmasına izin verecektir. Bu gibi durumlar için renkli resimlerin parlak kağıda basılmış iki takım kopyası ile saydama basılmış bir takım kopyası yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmalardan istenecektir. Bunun dışında tüm resimlerin siyah-beyaz basılacağı bilinmelidir. Polaroid baskılar kabul edilmeyecektir. Tüm kabul edilmiş şekiller Derginin malı olurlar ve yazı reddedilene kadar iade edilmezler.

Alt yazılar: Alt yazılar ayrı bir sayfaya, metin içinde geçiş sıralarına göre numaralanmış olarak ve çift satır aralıkla yazılmalıdır. Birden fazla bölümü olan şekillerin parçaları numaradan sonra harflerle gösterilmelidir (3A, 3B, 3C gibi) ve her bölüm ayrıntısı ile açıklanmalıdır. Şekillerde kullanılan harf ve oklar tam olarak açıklanmalıdır. Daha önceden başka yerde yayınlanan şekillerin kabul edilebilmesi için yazarlarından yazılı onay alınmış olmalıdır. Orjinal materyalin kaynağı, kaynaklarda gösterilmeli ve alt yazıda açıkça belirtilmelidir.

Tüm izin belgeleri yazı editöre gönderirken ilişikte sunulmalıdır.

Elektronik kopya: Yazıya metin kısmının, tablo, grafik ve tüm şekillerin elektronik bir versiyonu eklenmelidir. Elektronik kopya IBM uyumlu yazılımlarda hazırlanmalı ve yeni formatlanmış 3.5" diskete veya CD’e kaydedilmelidir. Çalışmanın başlığı ve iletişim kurulacak yazarın adı elektronik kopyanın etiketinde olmalıdır. Elektronik kopyada çalışma şu dosya veya klasörler bulunmalıdır: 1) Metin (başlık sayfası, Türkçe ve İngilizce özetler, ana metin, kaynaklar); 2) Grafikler; 3) Tablolar; ve 4) Şekiller. Metin ve tablolar Winword yazı programı ile, grafikler ise Winword veya Excell programı ile hazırlanmalıdır. Tüm şekiller için EPS, TIFF veya JPG formatında katdedilmelidir. Tipografik yerleşim yayıncı tarafından yapılacaktır.

Lütfen ekte sunulan “Elektronik Kopya Tanımlama Formu”nu doldurun ve çalışmanızın elektronik kopyası ile birlikte, basılı 3 kopyayı beraber yollayın.


Copyright © Baskent University Hospital 2004. Printed in Turkey. All Rights Reserved.